Viet Nam Tu Dien

Việt Nam Tự Điển - Khai Trí Tiến Đức

Tự Điển Thiều Chửu Hán Việt v1.0

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

Đại Nam Quấc Âm Tự Vị

Phật Quang Đại Từ Điển